” Asset là gì ” Vai trò Long và Short Term Asset trong doanh nghiệp | Làm kinh doanh

Kiến thức kinh doanh: “Asset là gì” Vai trò Long và Short Term Asset trong doanh nghiệp

Asset là gì? Asset trong tiếng Việt nghĩa là tài sản, đây là một dạng nguồn lực mang giá trị kinh tế được sở hữu và kiểm soát bởi các cá nhân, doanh nghiệp hay quốc gia nào đó. Tài sản được thể hiện ngay trên các bảng cân đối kế toán. Tài sản có thể được mua, hay được tạo ra với kỳ vọng làm tăng giá trị hoặc phục vụ cho quá trình vận hành doanh nghiệp.

Vai trò của tài sản trong doanh nghiệp

– Asset là nguồn lực của mỗi doanh nghiệp, chúng được doanh nghiệp kiểm soát để mang về cho doanh nghiệp những lợi ích to lớn trong hoạt động kinh doanh. Do đó, bất kể là doanh nghiệp nhỏ hay lớn thì cũng cần sở hữu nguồn tài sản nhất định

– Tài sản cũng có thể được hiểu là một sản phẩm có khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai, giúp giảm thiểu chi phí đồng thời làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Chẳng hạn như thiết bị máy móc hay các bằng chứng nhận sáng chế khoa học. 

– Nếu xem xét theo phương diện pháp lý thì tài sản của một doanh nghiệp bắt buộc phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Nhưng nếu nhìn nhận trên phương diện kế toán thì tài sản được báo cáo trong bảng cân đối kế toán không bắt buộc phải thuộc quyền sử hữu của doanh nghiệp. Tài sản này chỉ cần thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu coi trong bản chất bên trong hơn hình thức bên ngoài của kế toán.

Các loại tài sản trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp sẽ sở hữu cho mình rất nhiều loại tài sản khác nhau. Và để kế toán quản lý các loại tài sản một cách dễ dàng thì cần phân loại chúng theo đúng cách. Một cách phân loại tài sản khá phổ biến chính là  căn cứ theo thời gian đầu tư, sử dụng cũng như thu hồi tất cả tài sản trong doanh nghiệp. Theo cách này bạn có thể chia tài sản làm 2 loại là: Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn. 

1. Tài sản ngắn hạn (Short-term assets)

Tài sản ngắn hạn là các tài sản có giá trị thấp và thời gian sử dụng ngắn. Thời gian này có thể trong vòng 12 tháng hay một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp và có thể thay đổi hình thái giá trị trong quá trình sử dụng. Các loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp bao gồm: 

Tiền và các khoản mang giá trị tương đương tiền

Tiền mặt (tiền Việt Nam, ngoại tệ), Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc, Tiền đang chuyển và nhiều khoản tương đương tiền (giá trị các chứng khoán với thời gian đáo hạn trong 3 tháng, vàng, bạc, kim khí, đá quý)

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Là những khoản được doanh nghiệp đầu tư ra bên ngoài nhằm mục đích kiếm lợi nhuận với thời gian thu hồi trong vòng 1 năm như: cho vay ngắn hạn, góp vốn liên doanh ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn,… 

Các khoản phải thu ngắn hạn

Khoản thu ngắn hạn là các bộ phận tài sản của doanh nghiệp nhưng bị các cá nhân hay đơn vị khác chiếm dụng hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi các tài sản này trong vòng 12 tháng bao gồm: Các khoản phải thu nội bộ, các khoản phải thu khách hàng, các khoản trả trước cho người bán, thu về thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ,…. 

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho là một phần tài sản của Doanh nghiệp đang trong quá trình sản xuất và kinh doanh hay đang chờ để được bán đi. Hàng tồn kho là tài sản chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng tài sản của Doanh nghiệp. Chúng bao gồm: hàng mua đang đi trên đường, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, sản phẩm đang dở dang, hàng hóa thành phẩm và hàng gửi đi bán. 

Các tài sản ngắn hạn khác 

Là toàn bộ các tài sản còn lại ngoài các loại tài sản đã được liệt kê ở trên như: Các khoản ký cược ngắn hạn, ký quỹ, các khoản ứng trước, hay chi phí trả trước ngắn hạn. 

2. Tài sản dài hạn (Long-term assets)

Tài sản dài hạn là tài sản của doanh nghiệp có thời gian sử dụng, luân chuyển cũng như thu hồi dài, thông thường là 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh khác nhau. Tài sản ngắn hạn thường không thay đổi hình thái giá trị của mình trong suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Các loại tài sản dài hạn bao gồm: 

Tài sản cố định

Tài sản cố định là những loại tài sản mang giá trị lớn cùng thời gian sử dụng lâu dài, thông thường là lớn hơn 1 năm. Tài sản này thường tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và bị hao mòn trong quá trình sử dụng. Tài sản cố định cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo luật thì mới được công nhận là Tài sản cố định. Tài sản cố định bao gồm 2 loại: 

– Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản của doanh nghiệp đảm bảo thỏa điều kiện Tài sản cố định và sở hữu hình thái vật chất cụ thể. Bao gồm: nhà cửa, đồ nội thất, máy móc, trang thiết bị, các phương tiện vận tải truyền dẫn, các thiết bị chuyên dùng cho quản lý, các loại cây trồng lâu năm, con vật phục vụ cho công việc và cung cấp sản phẩm. 

– Tài sản cố định vô hình: Là các loại tài sản của doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện là Tài sản cố định nhưng không mang hình thái vật chất cụ thể, thể hiện khoảng giá trị đã được đầu tư hay chi trả để có được quyền sử dụng hợp pháp nhờ số tiền đã đầu tư và chi trả. TSCĐ vô hình bao gồm: bản quyền, quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế, phần mềm máy tính, nhãn hiệu hàng hóa, giấy phép khai thác, chuyển nhượng, thương hiệu doanh nghiệp,…. 

Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư bên ngoài với mục đích thu về lợi nhuận, thời gian thu hồi hầu hết là từ 1 năm trở lên. Chẳng hạn như: Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết hay góp vốn cho vay dài hạn. 

Các khoản phải thu dài hạn

Khoản thu dài hạn là những khoản cần thu về từ khách hàng dài hạn, khoản trả trước dài hạn cho đơn vị cung cấp,…. Những khoản thu dài hạn thể hiện quyền đòi nợ của Doanh nghiệp đối với các con nợ hay đơn vị nợ với thời hạn trên 12 tháng. 

Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư bao gồm tất cả các bất động sản mà doanh nghiệp đang giữ, kiểm soát để cho thuê hoặc đợi đến lúc tăng giá bán nhằm mục đích sinh ra lợi nhuận. 

Tài sản dài hạn khác

Là tất cả giá trị ngoài những tài sản kể trên có thời gian thanh toán hoặc thu hồi trên 1 năm như chi phí trả trước, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang, ký quỹ dài hạn,… 

Vai trò của Short-term assets và Long-term assets

1. Vai trò của Short Term Assets với doanh nghiệp

Dưới đây là những vai trò của Short Term Asset đối với hoạt động kinh doanh của công ty: 

– Tài sản ngắn hạn là thành phần không thể không có trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất. Bởi vì đây cũng là điều kiện tiên quyết quan trọng để đưa ra quyết định hình thành một doanh nghiệp sản xuất. 

– Tài sản ngắn hạn đảm bảo quá trình sản xuất của doanh nghiệp diễn ra đồng bộ và liên tục. 

– Tài sản ngắn hạn còn phản ánh và đánh giá được quy trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, dự trữ và nhu cầu về nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp. 

– Short Term Asset giữ vai trò quyết định tác động đến quy mô của doanh nghiệp. Đặc biệt là tiền có tác động mạnh đến chiến lược mở rộng quy mô doanh nghiệp hay nhu cầu đầu tư của nhà quản trị. 

– Doanh nghiệp giữ một tỷ lệ tài sản ngắn hạn thích hợp sẽ giúp duy trì mọi hoạt động một cách bình thường. Ngoài ra còn giúp doanh nghiệp không rơi vào tình trạng mất đi khả năng thanh toán, dẫn đến tình hình bất ổn thậm chí là nguy cơ phá sản. 

2. Vai trò của Long-term assets với doanh nghiệp

Đối với một doanh nghiệp thì tài sản dài hạn giữ vai trò quan trọng như: 

Thể hiện tiềm lực kinh tế của doanh nghiệp, cơ sở vật chất đồng thời là thước đo phản ánh sự phát triển cũng như quy mô từng loại hình của doanh nghiệp.

– Những loại tài sản dài hạn như tài sản cố định hữu hình sẽ có những ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất cũng như kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bảo hiểm, ngân hàng,… sở hữu lượng tài sản cố định nhiều. Việc quản lý TSCĐ hiệu quả sẽ hỗ trợ duy trì trạng thái ổn định chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. 

– Giúp các cá nhân, nhà đầu tư dễ dàng phân tích, đánh giá các báo cáo tài chính, lập các báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác. 

– Đưa ra những đánh giá và phân tích về tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn, dài hạn của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp đánh giá được tiềm lực kinh tế trong các chu kỳ kinh doanh trước, trong và sau giai đoạn này. 

Tóm lại Asset là gì?

Asset là tài sản, đây là một dạng nguồn lực mang giá trị kinh tế được sở hữu và kiểm soát bởi các cá nhân, doanh nghiệp hay quốc gia nào đó. Trong doanh nghiệp thì Asset được chia làm Long-term assets (tài sản dài hạn), Short Term Assets (tài sản ngắn hạn) việc quản lý tốt 2 loại này giúp công ty có thể gia tăng nguồn lực hết sức dồi dào.

“Asset là gì”Vai trò Long và Short Term Asset trong doanh nghiệp


Trang tổng hợp kiến Làm kinh doanh, nguồn tham khảo: Làm Kinh doanh
Rate this post

Tags:

Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo