Vai trò của văn hóa tổ chức đối với các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa văn hoá tổ chức với chất lượng và đổi mới các hoạt động

Cho đến nay, nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định, vai trò của văn hóa tổ chức đối với các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp. Nó được xem như là nguồn lực hữu ích hoặc là tài sản có giá trị vô hình của doanh nghiệp.
Các nghiên cứu gần đây, như: Kotter & Heskett (1992) và Sorensen (2002) cho thấy, văn hoá tổ chức đã ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức một cách rõ rệt trên 2 phương diện: chất lượng và sự đổi mới các hoạt động tổ chức. Để bổ sung thêm cho các nghiên cứu này, bài viết đã tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa 4 đặc trưng của văn hoá tổ chức (được thể hiện trong mô hình CVF (Competing Values Framework)), với 2 nội dung điển hình của các hoạt động trong doanh nghiệp, đó là: chất lượng và sự đổi mới các sản phẩm, cùng quy trình làm việc. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp để cải thiện văn hóa của tổ chức, cũng như cải thiện chất lượng và sự đổi mới của sản phẩm và quy trình làm việc của tổ chức đó.
Mô hình CVF được các nhà khoa học, như: Quinn và Spreitzer (1991), Daniel Prajogo & cộng sự (2011)… phát triển với sự kết hợp các lý thuyết tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá về tính hiệu quả của một tổ chức. Mô hình CVF đo lường văn hoá tổ chức trên 4 chiều có sự ràng buộc nhau, gồm: tính chất nhóm, tính chất kinh doanh, tính tuân thủ theo thứ bậc và tính tối ưu của tổ chức (Hình).

Vai trò của văn hóa tổ chức đối với các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa văn hoá tổ chức với chất lượng và đổi mới các hoạt động


Trong đó, chất lượng hoạt động của một tổ chức có thể được xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau và thường không nhất quán. Trên cơ sở lý thuyết của Crosby (1979); Deming (1982); Feigenbaum (1991), chất lượng hoạt động được xác định, như: ” có khả năng tạo ra các đặc tính cụ thể của sản phẩm phù hợp với các nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng” . Với một tổ chức trải qua một thời gian nhất định, văn hoá tổ chức sẽ có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng quản lý của tổ chức đó (Adebanjo và Kehoe, 1999). Đây cũng là lý do giải thích vì sao có một số tổ chức thực hiện quản lý chất lượng (TQM) thất bại vì họ đã bỏ qua yếu tố văn hoá tổ chức (Kekale & Kekale, 1995; Crofton và Dale,1996).
Tương tự vậy, mối quan hệ giữa văn hoá tổ chức với sự đổi mới trong các sản phẩm và quy trình làm việc của doanh nghiệp cũng đã được thể hiện rõ trong các nghiên cứu của Kanter (1983); Brannen (1991); Ahmed (1998)…
Khái niệm đổi mới sáng tạo được xem như là ” một số điều gì mới hoặc được cải tiến, được thực hiện bởi doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng và có ý nghĩa trực tiếp hoặc gián tiếp cho công ty và khách hàng” . Trong mỗi giai đoạn nhất định của công ty, văn hoá tổ chức thể hiện sự thành công về đổi mới sáng tạo ở một khía cạnh nhất định. Đồng thời, với việc làm rõ tính đa dạng của các biến số khác, như: quy mô, cấu trúc doanh nghiệp, thì cũng có thể coi đó là sự thành công của đổi mới sáng tạo.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các kết quả nghiên cứu ở trên cho thấy, văn hóa tổ chức của Công ty May có ảnh hưởng đến chất lượng và đổi mới sáng tạo của các hoạt động trong công ty, như: chế tạo sản phẩm và quy trình làm việc. Do vậy, muốn nâng cao chất lượng và đổi mới sản phẩm, cùng quy trình làm việc ở Công ty, thì cần phải phát triển văn hoá tổ chức mạnh, có khả năng lan toả cuốn hút mọi thành viên tham gia và phải có tính ổn định, lâu dài. Cụ thể một số giải pháp, như sau:

Phát triển tính hoạt động nhóm của văn hoá tổ chức

Thứ nhất, phát triển tính hoạt động nhóm của văn hoá tổ chức, bằng cách xây dựng phong trào, cổ vũ mọi thành viên trong Công ty tham gia các hoạt động của Công ty, nuôi dưỡng ý chí quyết tâm của mọi thành viên trong việc phát triển và đổi mới Công ty. Bên cạnh đó, cũng cần có chính sách, biện pháp để gắn kết các thành viên trong tổ chức thành một khối thống nhất.

Phát huy khả năng kinh doanh của tổ chức

Thứ hai, phát huy khả năng kinh doanh của tổ chức. Nếu Công ty chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, thì trong quá trình xây dựng phát triển văn hoá tổ chức Công ty cần tập trung vào việc nâng cao khả năng kinh doanh của tổ chức và hoàn thiện bộ máy tổ chức để nâng cao tính tối ưu của nó, như: tạo nên sự linh hoạt và sáng tạo trong hoạt động của tổ chức, nâng cao khả năng nắm giữ các nguồn lực của tổ chức, phản ứng nhanh với sự thay đổi môi trường bên ngoài. Còn nếu Công ty chú trọng đến việc nâng cao chất lượng quy trình hoạt động, thì cần chú ý đến việc xây dựng văn hoá tổ chức định hướng vào bên trong nội bộ. Điều này cần phát triển tính chất nhóm và tính tuân thủ theo thứ bậc của văn hoá Công ty.

Đề cao tính tuân thủ theo thứ bậc trong tổ chức

Thứ ba, đề cao tính tuân thủ theo thứ bậc. Để làm được điều này cần phải tuyên truyền nâng cao tính tuân thủ cấp bậc trong tổ chức. Trong đó, các lãnh đạo, cán bộ cấp cao là những người tiên phong đi đầu trong việc tuân thủ các thứ bậc để làm gương cho các nhân viên dưới cấp. Bởi, xây dựng văn hoá tổ chức đòi hỏi sự thống nhất của mọi thành viên trong Công ty từ trên xuống dưới về nhận thức và hành động. Có như vậy, việc xây dựng văn hóa tổ chức mới thành công.

Nâng cao tính tối ưu trong tổ chức

Thứ tư, nâng cao tính tối ưu trong tổ chức. Để làm được điều này, thì các nhiệm vụ trong Công ty cần phải được xác định rõ ràng, các hoạt động cần có kế hoạch và cho năng suất cao, nhất là phải thể hiện được tính hiệu quả trong hoạt động và các kết quả có thể đo lường được.?

File PDF:Vai trò của văn hóa…
Bài viết: Vai trò của văn hóa tổ chức đối với các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp đăng đầu tiên  – 2021

5/5 - (1 vote)
Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo