Để nông dân làm giàu trên chính quê hương mình

[ad_1]

Chính sách giảm nghèo phải khơi dậy khát vọng, động lực thoát nghèo

Qua thảo luận, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhằm hướng đến bảo đảm sinh kế bền vững cho đối tượng yếu thế, xóa bỏ nghèo đói cho mọi người ở mọi nơi, mọi thời điểm và mọi chiều.

Về chương trình trong giai đoạn mới 2021-2025, đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang (Đoàn Vĩnh Long) cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục rà soát, bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp, cho không, làm nảy sinh tư tưởng ỷ lại, trông chờ, so bì chính sách, khơi dậy ý thức chủ động, vượt khó, vươn lên thoát nghèo của người dân. Việc xác định tiêu chí hộ nghèo trong giai đoạn mới phải thực chất hơn, các tiêu chí thu nhập, tiêu chí đánh giá đo lường đa chiều cần rõ ràng, định lượng cụ thể hơn.

” Việc xây dựng thiết chế chính sách cần quan tâm đồng đều đến các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và cả hộ mới thoát nghèo vì khoảng cách giữa các đối tượng này là không lớn, chỉ cần một tác động nhỏ từ xã hội cũng có thể làm cho họ bị tái nghèo” , đại biểu nêu ý kiến.

 

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) nêu rõ, chúng ta cần thay đổi tư duy tiếp cận, đó là: Chuyển hộ nghèo từ đối tượng sang chủ thể, quan tâm hỗ trợ kinh tế hộ, nhóm hộ, coi đây là giải pháp đòn bẩy trong công tác giảm nghèo. Việc giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi là thiết yếu, Nhà nước chỉ hỗ trợ chính sách, nguồn lực và hướng dẫn, bản thân hộ nghèo phải cố gắng vươn lên thoát nghèo. Quan trọng là các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy khát vọng, tạo động lực thoát nghèo.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang (Đoàn Vĩnh Long) cũng cho rằng, giai đoạn mới, do chúng ta cũng áp dụng chuẩn nghèo mới, nên tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo sẽ tăng lên đáng kể. Trong khi đó, dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp, tiêu cực đến nhóm đối tượng yếu thế, khiến đối tượng này đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Từ đó, sẽ tác động không nhỏ đến các chỉ tiêu chủ yếu và chỉ tiêu cụ thể để giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Do vậy, đại biểu đề nghị, Chính phủ, bộ chủ quản phải giải quyết quyết liệt, chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể, dự báo cơ hội, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, không đề lặp lại tình trạng trùng lắp về nội dung địa bàn, nguồn lực đầu tư, đối tượng thụ hưởng chương trình.

Khu vực nông thôn cần sự quan tâm thích đáng

Đồng tình với các báo cáo của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đoàn TP Hà Nội) cho rằng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nhằm đưa chương trình lên một tầm cao mới, vị thế mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cách mạng công nghiệp 4.0 đang ” gõ cửa” từng nhà, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt…

Đại biểu nhấn mạnh khu vực nông nghiệp, nông thôn là một khu vực đông dân cư nhưng lại rất dễ bị tổn thương, cần sự quan tâm thích đáng, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay. Đại biểu đề nghị Chính phủ ưu tiên đủ nguồn ngân sách Trung ương, trước mắt là 3.900 tỷ đồng; đồng thời, cân đối bổ sung thêm các gói hỗ trợ cho khu vực này để khôi phục sản xuất, vượt qua những khó khăn.

Về vấn đề cách làm và những điều cần đổi mới khắc phục, đại biểu Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh đến cách tổ chức thực hiện nông thôn mới cần chú trọng vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, quan tâm chất lượng cuộc sống thực sự cho người dân chứ không chỉ chú trọng để tăng quy mô và sản lượng sản xuất nông nghiệp thuần túy. Đồng thời, cần chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực nông thôn….

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đoàn Đắk Lắk) lại quan tâm đến việc huy động nguồn lực cho chương trình này. Đại biểu bày tỏ băn khoăn về tỷ lệ bố trí nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương, khoảng 156.700 tỷ đồng, chiếm 6,4% trong cơ cấu tổng thể nguồn lực thực hiện chương trình trong bối cảnh diễn biến tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp hiện nay.

Theo đại biểu, các địa phương đang sử dụng mọi nguồn lực để tăng cường cho công tác phòng, chống dịch, thực hiện các hoạt động, các chương trình an sinh xã hội và tiếp tục gặp nhiều khó khăn về dự báo nguồn thu ngân sách trong thời gian đến. ” Vì vậy, Chính phủ cần cân nhắc vấn đề này sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay” , đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt đề nghị.

Còn từ thực tiễn quê hương Bắc Giang, đại biểu Nguyễn Văn Thi cho rằng, ngoài danh mục các công trình hạ tầng cần ưu tiên đầu tư như trong dự thảo nghị quyết, đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn. “Song song với đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư cho phát triển sản xuất phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu là để thu nhập của người dân nông thôn được nâng cao, bền vững, giúp cho nông dân làm giàu trên chính mảnh đất nông nghiệp, trên quê hương của mình”, đại biểu nói. 

PHƯƠNG HẰNG

function clickButton(e, t) { var n = e ? e : window.event; var r = document.getElementById(t); if (r) { if (n.keyCode == 13) { r.click(); return false } } }
function img_unload() { $(“.img-unload”).each(function (t) { $(this).attr(“src”, $(this).attr(“data-x2”)); }); }
function replace(e) { for (i = 0; i < e.length; i++) { e = e.replace(".", "-1A"); e = e.replace(":", "-2A"); e = e.replace('"', "-3A"); e = e.replace('`', "-4A"); e = e.replace('!', "-5A"); e = e.replace("'", "-6A"); e = e.replace("@", "-1B"); e = e.replace("#", "-2B"); e = e.replace("$", "-3B"); e = e.replace('^', "-4B"); e = e.replace('&', "-5B"); e = e.replace('*', "-6B"); e = e.replace("(", "-1C"); e = e.replace(")", "-2C"); e = e.replace("|", "-3C"); e = e.replace('{', "-4C"); e = e.replace('}', "-5C"); e = e.replace('?', "-6C"); e = e.replace('+', "-7C"); e = e.replace("~", "-1D"); e = e.replace(" ", "-"); e = e.replace("’, “-4D”); e = e.replace(‘/’, “-5D”); e = e.replace(“””.replace(“‘”, ”), ‘-6D’); e = e.replace(‘_’, “-2D”); } return e; }
function doSearchSite() {
var url = “https://www.qdnd.vn/tim-kiem”;
if (“tin-tuc” == “video”) { url = url + “/type/video”; }
else if (“tin-tuc” == “audio”) { url = url + “/type/audio”; }
else if (“tin-tuc” == “phong-su-anh”) { url = url + “/type/photo”; }
var e = “”; e = document.getElementById(“seach-box”).value.trim(), e = replace(e), “” != e.toString() && (window.location.href = url + “/q/” + encodeURI(e))
};
$(function () { $(“.fa-search”).click(function () { doSearchSite() }); $(“#seach-box”).keydown(function (e) { var c = window.event ? e.keyCode : e.keyCode; return 13 == c ? (doSearchSite(), !1) : void 0 }) });
jQuery(document).ready(function () {
$(“.imgEditor”).removeAttr(“style”); $(“.dbox”).remove();
var top = $(“#ControlBar”).height(); if (top != null) { top = top; } else { top = 0; }; jQuery(“#scroll-top”).hide();
jQuery(function () { jQuery(window).scroll(function () { if (jQuery(this).scrollTop() > 163) { $(“.vmenu”).attr(“style”, “position:fixed;top:” + top + “px;padding-right:1px;”) } else { $(“.vmenu”).attr(“style”, “position:relative;top:0px;padding-right:0px;”) } if (jQuery(this).scrollTop() > 0) { jQuery(‘#scroll-top’).fadeIn(); } else { jQuery(‘#scroll-top’).fadeOut(); } }); jQuery(‘#scroll-top a’).click(function () { jQuery(‘body,html’).animate({ scrollTop: 0 }, 300); return false; }); });
$(“.post-content table”).each(function (e) {
if ($(this).attr(“width”) == “200”) {
$(this).removeAttr(“width”);
}
})
$(“.post-content img”).each(function (e) {
if ($(this).attr(“src”).substring(0, 5) == “/data”) {
var src = “http://file.qdnd.vn” + $(this).attr(“src”);
$(this).attr(“src”, src);
}
if ($(this).attr(“src”).substring(0, 7) == “/Upload”) {
var src = “http://file.qdnd.vn/data/old_img/” + $(this).attr(“src”).substring(8);
$(this).attr(“src”, src);
}
});
});
var src = “”;
(function (e, t, n) { var r, i = e.getElementsByTagName(t)[0]; if (e.getElementById(n)) return; r = e.createElement(t); r.id = n; r.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1”; i.parentNode.insertBefore(r, i) })(document, “script”, “facebook-jssdk”)
window.___gcfg = { lang: “vi” }; (function () { var e = document.createElement(“script”); e.type = “text/javascript”; e.async = true; e.src = “https://apis.google.com/js/platform.js”; var t = document.getElementsByTagName(“script”)[0]; t.parentNode.insertBefore(e, t) })()
function updateview(key, id, pid) {
var link = “https://qt.qdnd.vn/services/updateview.ashx?key=” + key + “&id=” + id + “&pid=” + pid, msg = $.ajax({ url: link, async: false }).responseText;
};
function updatelike(itemid, type, pid, updatetype) {
var link = “https://qt.qdnd.vn/services/updatelike.ashx?itemid=” + itemid + “&type=” + type + “&pid=” + pid + “&updatetype=” + updatetype, msg = $.ajax({ url: link, async: false }).responseText;
};
var w = $(“#Body”).width();

[ad_2]

Trang tin làm kinh doanh, nguồn tổng hợp: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/de-nong-dan-lam-giau-tren-chinh-que-huong-minh-666616

Rate this post

Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo