Giải pháp phát triển kinh tế biển với bảo vệ toàn vẹn vùng biển đảo Việt Nam

Bài viết cung cấp nội dung: đánh bắt hải sản xa bờ, bảo vệ biển đảo, duyên hải Nam Trung Bộ

Giải pháp phát triển kinh tế biển với bảo vệ toàn vẹn vùng biển đảo Việt Nam

Tàu cá Việt Nam

Giải pháp gắn kết giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ toàn vẹn vùng biển đảo.

-Với một vùng biển dài và rộng, lại khá xa đất liền, nên muốn bảo vệ và khai thác có hiệu quả, vấn đề mấu chốt là phải dựa vào dân. Thực tiễn dựng nước và giữ nước của dân tộc ta hơn bốn ngàn năm qua, đặc biệt là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đến nay đã cho thấy: không có việc gì chúng ta không làm được khi công việc đó được toàn thể nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia.
Việc phát triển kinh tế biển và bảo vệ vùng biển, đảo của tổ quốc cũng sẽ như vậy. Nếu chúng ta huy động được sự tham gia tích cực của người dân, tạo ra một lực lượng tàu thuyền của dân dày đặc trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa suốt ngày, đêm, thì chắc chắn rằng không một lực lượng bên ngoài nào dám xâm phạm đến vùng biển, đảo đó của chúng ta.
– Tuy nhiên, để ngư dân, trước hết là ngư dân vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có thể ngày đêm bám giữ vùng biển, đảo Hoàng Sa và Trường Sa để đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền của quốc gia, theo chúng tôi, Đảng và Chính quyền các cấp cần quan tâm giải quyết những vấn đề sau đây cho ngư dân của vùng này:

Giải quyết những vấn đề cho ngư dân

+ Thứ nhất, muốn bám biển lâu ngày, ngư dân phải có các tàu tương đối lớn và được trang bị tương đối hiện đại (nó không chỉ có khả năng chống chịu được với sóng to, gió lớn, mà còn có khả năng tiếp cận được mọi thông tin do các cơ quan có trách nhiệm thông báo từng giờ, từng ngày…).
Năm 2020 tám tỉnh, thành phố duyên hải Nam Trung bộ có 11.627 tàu đánh bắt hải sản xa bờ, với tổng công suất là 1.296.200 CV, như vậy bình quân mỗi tàu chỉ có công suất 111 CV, quá nhỏ, chưa đủ khả năng bám biển lâu ngày. Bởi vậy, Chính phủ cần có chính sách tín dụng đặc biệt (cho vay với số tiền lớn, lãi suất thấp, thời gian vay dài) đối với ngư dân tham gia đánh bắt hải sản xa bờ và bảo vệ biển, đảo thuộc các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, cũng có thể coi đây là một phần đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
+ Thứ hai, hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần phối hợp chặt chẽ với nhau, vận động ngư dân thành lập các tổ, đội, các hợp tác xã, các doanh nghiệp,… đánh bắt hải sản xa bờ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, vừa hỗ trợ được nhau trong khai thác hải sản, vừa bảo vệ được nhau khi có những biến cố bất lợi xảy ra, lại tạo ra được sức mạnh tập thể để bảo vệ vùng biển, đảo của tổ quốc.
Các tổ chức này phải có sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng và Chính quyền các cấp trong phạm vị từng xã, từng huyện, từng tỉnh, đồng thời phải có sự liên kết, sự phối hợp chặt chẽ giưa các tỉnh trong toàn vùng (có thể hình thành một bộ phận chỉ đạo cấp vùng về vấn đề này).
+ Thứ ba, vấn đề có tính quyết định để ngư dân trong vùng có thể bám biển lâu ngày là: nhiên liệu để chạy tàu, lương thực, thực phẩm và nước ngọt phục vụ cuộc sống hàng ngày trên biển của ngư dân,
và cuối cùng là việc tiêu thụ các sản phẩm do họ đánh bắt được. Chúng tôi cho rằng, trong điều kiện hiện nay, chúng ta có đủ điều kiện để giải quyết vấn đề đó cho dân. Theo chúng tôi, Chính phủ nên đầu tư thành lập hai trung tâm dịch vụ đánh bắt xa bờ cho hai vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trung tâm phục vụ cho quần đảo Hoàng Sa đặt ở Đà Nẵng, trung tâm phục vụ cho quần đảo Trường Sa đặt ở Khánh Hoà. Hai trung tâm này có trách nhiệm cung cấp các thứ như chúng tôi đã nêu ở trên cho ngư dân. Nếu làm tốt việc này, chắc chắn ngư dân của chúng ta sẽ vô cùng phấn khởi trong việc tham gia phát triển kinh tế cũng như bảo vệ vùng biển, đảo của tổ quốc. (Cũng có thể Chính phủ không trực tiếp làm, mà có sự chỉ đạo và hỗ trợ để các địa phương trong vùng thực hiện).
+ Thứ tư, thực tiễn những năm vừa qua đã cho thấy, việc bảo vệ vùng biển đảo của tổ quốc không phải chỉ có tốn tiền bạc, của cải, mà còn phải hy sinh cả xương máu nữa. Mặt khác, Đảng ta cũng đã khẳng định: phát triển mạnh kinh tế biển đảo là một định hướng chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong những năm sắp tới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo là nghĩa vụ thiên liên của cả dân tộc.
Chính vì thế, chúng tôi đề nghị Đảng và Nhà nước cũng cần nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ, tôn vinh thoả đáng cho những người dân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ vùng biển, đảo của tổ quốc.
Tóm lại, liên kết trong đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc là một đòi hỏi bức xúc hiện nay ở các địa phương vùng duyên hải Nam Trung bộ, và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, nếu các cấp, các ngành và người dân trong vùng có quyết tâm cao và được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước.

5/5 - (2 votes)
Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo