Khái quát về kết quả kinh tế của hoạt động kinh doanh du lịch

Bài viết trình bày một cách nhìn đầy đủ và góp phần làm sáng tỏ hơn về kết quả hoạt động kinh doanh du lịch.

Khái quát về kết quả kinh tế của hoạt động kinh doanh du lịch

Kết quả của kinh doanh du lịch

Kết quả kinh tế của hoạt động kinh doanh du lịch là gì?

Khái quát về kết quả kinh tế của hoạt động kinh doanh du lịch là khối lượng các dịch vụ và hàng hoá được khách du lịch tiêu thụ nhằm đáp ứng nhu cầu của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Nó phản ánh trình độ kinh doanh nhất định trong việc sử dụng các nguồn lực và tài nguyên du lịch để tạo ra khối lượng các dịch vụ và hàng hoá đó.
Đề xuất giải pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch
Việc thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch nhằm phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chiến lược và phát triển du lịch. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần không nhỏ vào thu nhập quốc dân. Trong đó, việc quan trọng nhất là thu thập và tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh du lịch.

Thực trạng tính toán các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch hiện nay

Hiện nay Tổng Cục Thống Kê và Tổng cục du lịch đã tính toán và tổng hợp được một số chỉ tiêu thống kê về du lịch như: Số khách du lịch quốc tế số khách du lịch nội địa (với đơn vị tính là lượt khách), doanh thu du lịch, chi tiêu bình quân một khách du lịch… Căn cứ để tính toán các chỉ tiêu này dựa vào số liệu từ các cửa khẩu, báo cáo từ các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch và qua một số cuộc điều tra về du lịch. Với các tài liệu trên, các chỉ tiêu về khách du lịch quốc tế là đáng tin cậy, nhưng chỉ tiêu về khách nội địa, doanh thu du lịch, các chỉ tiêu phản ánh đóng góp thì còn tồn tại tính trùng và tính sót. Như phân tích trên, các đơn vị kinh doanh du lịch còn tiêu thụ sản phẩm ở thị trường phi du lịch và ngược lại các đơn vị kinh doanh ngoài du lịch cũng tiêu thụ sản phẩm ở thị trường du lịch. Cũng vì vậy mà việc xác định các chỉ tiêu kết quả HĐKDDL từ các đơn vị hoạt động kinh doanh là rất khó do không thể bóc tách riêng phần phục vụ cho riêng khách du lịch. Không thể biết được sản phẩm của đơn vị đang tiêu thụ cho đối tượng nào, một khách hàng nào đó có thể là khách du lịch và cũng có thể là người dân địa phương; mục đính của đơn vị kinh doanh là lợi nhuận nên họ không quan tâm đến khách hàng là khách du lịch hay không phải khách du lịch. Cũng không thể quản lý được việc chi tiêu của khách du lịch ở bên ngoài, ví dụ khách du lịch mua sản phẩm thông thường nào đó từ một gánh hàng rong.

Phương pháp tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch

Trước hết xin đưa ra cách xác định một số chỉ tiêu cơ bản mà từ các chỉ tiêu đó có thể tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu phản ánh kết quả HĐKDDL hiện đang còn nhiều hạn chế hoặc chưa xác định được.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

 • Tỷ lệ khách du lịch nội địa trong dân số
 • Số lượt khách nội địa bình quân trong kỳ
 • Chi tiêu bình quân một lượt khách nội địa
 • Chi tiêu bình quân một lượt khách quốc tế
 • Tỷ lệ chi tiêu cho các đơn vị hoạt động ngoài mục đính kinh doanh của khách du lịch nội địa (tín ngưỡng, từ thiện, khuyến học…).
 • Tỷ lệ chi tiêu cho các đơn vị hoạt động ngoài mục đính kinh doanh của khách du lịch quốc tế (tín ngưỡng, từ thiện, khuyến học…).
 • Tỷ lệ doanh thu từ hoạt động du lịch của các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch

Cách xác định kết quả hoạt động kinh doanh du lịch

Việc tính toán các chỉ tiêu này không thể dựa trên số liệu của từng đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch vì sản phẩm, dịch vụ du lịch của các đơn vị này không chỉ phục vụ cho khách du lịch. Vì vậy, phương pháp thống kê khả thi là tiến hành điều tra và ước lượng các chỉ tiêu tỷ lệ trên. Cụ thể:
Đối với các chỉ tiêu tỷ lệ khách du lịch nội địa, số lượt khách nội địa bình quân trong kỳ, chi tiêu bình quân một lượt khách nội địa, tỷ lệ chi tiêu cho các đơn vị hoạt động ngoài mục đính kinh doanh của khách du lịch nội địa có thể được thu thập, tổng hợp từ điều tra chọn mẫu dân cư trong nước. Từ số liệu điều tra tiến hành tổng hợp và sử dụng kỹ thuật ước lượng thống kê để xác định các chỉ tiêu kết quả.
Hai chỉ tiêu chi tiêu bình quân một lượt khách quốc tế và tỷ lệ chi tiêu cho các đơn vị hoạt động ngoài mục đính kinh doanh của khách du lịch quốc tế cũng được thu thập và tổng hợp từ điều tra từ khách du lịch quốc sau đó ước lượng các chỉ tiêu kết quả.
Việc xác định hai chỉ tiêu tỷ lệ doanh thu từ du lịch của các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch. Tiến hành điều tra từ các đơn vị kinh doanh du lịch sau đó tồng hợp và ước lượng tỷ lệ chung. Có ý kiến cho rằng ước lượng từ kết quả điều tra các đơn vị kinh doanh du lịch độ tin cậy chưa cao vì khách du lịch nội địa có thể ngủ lại nhà bạn bè, bà con hoặc tiêu dùng các sản phẩm khác từ người thân. Điều này có thể giải thích là khi tiêu dùng các sản phẩm hay dịch vụ đó khách du lịch không phải bỏ tiền nên không phát sinh chi tiêu du lịch dẫn đến không tạo ra kết quả hoạt động kinh doanh du lịch.
Việc tiến hành các cuộc điều tra vừa nói ở trên sẽ được đề cập đến ở một nghiên cứu khác.
Căn cứ vào các chỉ tiêu đã xác định ở trên có thể tính một số chỉ tiêu minh họa sau:

 • Số lượng khách quốc tế đã được tính cụ thể từ tổng cục du lịch thông qua số liệu từ hải quan cửa khẩu, sân bay, hải cảng…
 • Số lượng khách du lịch nội địa = tỷ lệ khách nội địa x dân số x số lượt khách bình quân.
 • Doanh thu xã hội từ du lịch = chi tiêu bình quân lượt khách nội địa x số lượng khách nội địa + chi tiêu bình quân một khách quốc tế x số lượng khách quốc tế.
 • Thu từ du lịch của các tổ chức phi lợi nhuận = Tỷ lệ chi tiêu cho các đơn vị hoạt động ngoài mục đính kinh doanh của khách du lịch nội địa x chi tiêu bình quân lượt khách nội địa x số lượng khách nội địa + Tỷ lệ chi tiêu cho các đơn vị hoạt động ngoài mục đính kinh doanh của khách du lịch quốc tế x chi tiêu bình quân một khách quốc tế x số lượng khách quốc tế.
 • Doanh thu từ kết quả hoạt động kinh doanh du lịch = doanh thu xã hội từ du lịch – thu từ du lịch của các tổ chức phi lợi nhuận.
 • Doanh thu từ du lịch của các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch = doanh thu bình quân một đơn vị kinh doanh du lịch x tỷ lệ doanh thu từ du lịch x số đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch.
 • Doanh thu từ du lịch của các đơn vị kinh doanh phi du lịch = doanh thu từ kết quả hoạt động kinh doanh du lịch – doanh thu từ du lịch của các đơn vị kinh doanh du lịch.

Từ các kết quả tính các chỉ tiêu trên còn cho phép tính rất nhiều chỉ tiêu kết quả HĐKDDL khác như lợi nhuận du lịch, giá trị gia tăng VA….

Tóm lại, thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch đang gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong việc xác định chính xác và đầy đủ các chỉ tiêu. Bài viết đề xuất một cách tiếp cận rõ hơn về kết quả hoạt động kinh doanh du lịch, ý tưởng về phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch, giới thiệu cách thu thập, tổng hợp và tính toán một số chỉ tiêu thống kê du lịch. Từ đó góp phần làm sáng tỏ về kết quả HĐKDDL và giúp cho những nghiên cứu tiếp theo.

4.7/5 - (3 votes)
Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo