Kinh doanh: Nhân dân Thủ đô rất phấn khởi và tin tưởng Nghị quyết số 15-NQ/TW


Ngày 22/6, tại trụ sở Thành uỷ Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, Nhân dân Thủ đô rất vui mừng, phấn khởi và tin tưởng Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị vừa ban hành sẽ tiếp tục tạo đà cho Hà Nội có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với vị trí, vai trò Thủ đô, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và mong mỏi của Nhân dân cả nước.

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy, thực hiện tốt chức năng, vai trò là trung tâm quy tụ, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đặc biệt, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP đã linh hoạt, sáng tạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và những nhiệm vụ mới, chưa từng có tiền lệ, góp phần cùng Thành phố kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế.

Kinh doanh: Nhân dân Thủ đô rất phấn khởi và tin tưởng Nghị quyết số 15-NQ/TW
Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành. 

Thời gian tới, để góp phần “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực” như Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ nỗ lực triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết; tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, nắm chắc tình hình, chủ động định hướng dư luận Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động cùng chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Hai là, tiếp tục là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Khích lệ ý chí làm giàu, thắp sáng ước mơ, khát vọng, cổ vũ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Thủ đô, tinh thần vì cộng đồng, đoàn kết giúp nhau vượt khó vươn lên. Khích lệ, hỗ trợ tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo bước đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, hội nhập quốc tế thắng lợi. Huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công với đất nước. Thực hiện nếp sống văn minh và gia đình văn hóa tại các gia đình, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại mỗi khu dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe cho Nhân dân; tích cực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; vận động đồng bào Thủ đô tại nước ngoài đoàn kết, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam, góp trí, góp sức để phát triển và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Ba là, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; bám sát thực tiễn của Thủ đô, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết những thách thức, những vấn đề khó, mới phát sinh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, thường xuyên và liên tục Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác Mặt trận với phương châm “lấy xây để chống, lấy cái tốt để đẩy lùi cái xấu”, đảm bảo đúng người, đúng việc, công khai, minh bạch.

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có quan điểm vững vàng, có khát vọng vươn lên, tận tâm, hết lòng với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; có phong cách gần dân, sát dân, học dân; gương mẫu, thực sự là tấm gương vì Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thành phố.Trang tổng hợp Làm kinh tế, nguồn tham khảo: https://kinhtedothi.vn/nhan-dan-thu-do-rat-phan-khoi-va-tin-tuong-nghi-quyet-so-15-nq-tw.html

Rate this post
Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo